EOG/19/K3/W/0003

“Z młodzieżą ku zielonej przedsiębiorczości w edukacji”

Konferencja hybrydowa podsumowująca projekt

Przedsiębiorcza Młodzież dla Zielonej Europy

22 kwietnia 2022, g. 15:30-19:00

“With youth towards green entrepreneurship in education”

Hybrid conference summarising the project

Entrepreneurial Youth For Green Europe

22 April, 2022, 15:30 – 19:00 CET

Udział online – rejestracja: / Online participation – registration:

https://app.nxwebinar.com/przedsiebiorcza-mlodziez-dla-zielonej-europys

Studio Warszawa: Platinium Studio, Mikołaja Drygały 5, Warszawa

Konferencja w języku polskim, z tłumaczeniem sesji z udziałem Partnera Projektu z Islandii.

Conference in Polish with translation of the session with the participation of the Project Partner from Iceland.

Program konferencji / Conference program

Harmonogram / Timetable:

Sesja 1/Session 1 15:30 – 16:15

Sesja 2/Session 2 16:25 – 17:05

Sesja 3/Session 3 17:15 – 18:00

ZAKOŃCZENIE CZĘŚCI GŁÓWNEJ / MAIN PART COMPLETION

4 Pokoje eksperckie (dla chętnych) 18:00 – 19:00 Możliwość indywidualnych konsultacji /

4 Expert rooms (for volunteers) 18:00 – 19:00 Possibility of individual consultations

SESJA 1 / SESSION 1

Zrównoważony rozwój i edukacja – Lekcje z Islandzkiego doświadczenia

Sustainable development – Learning from experience from Iceland

1. Przedstawienie projektu/Project introduction (Ewa Kubel, koordynator projektu Fundacja Ad Meritum)

2. Wizyta edukacyjna młodzieży na Islandii – prezentacja filmu/Educational visit of young adults to Iceland – film presentation (Zuzanna Muhsam, Maksym Piłatowicz, uczestnicy projektu Fundacja Ad Meritum/project participants)

3. Transfer wiedzy i dobrych praktyk/Transfer of knowledge and good practices(María Kristín Gylfadóttir, North Consulting, Islandia)

SESJA 2 / SESSION 2

Misja projektu: / Project mission:

SIŁA DO TWORZENIA ZIELONEJ PRZYSZŁOŚCI

POWER TO CREATE GREEN FUTURE

1. Perspektywa uczestników / Participant perspective:

– Gra miejska w Łodzi/City game in Łódź (uczestnicy z Łodzi / participants from Łódź)

– Wizyta edukacyjna na Islandii/Educational visit in Iceland (uczestnicy z Kielc / participants from Kielce)

– Warsztaty przedsiębiorczości z Dorotą / Entrepreneurship workshops with Dorota (uczestnicy z Konina / participants from Konin)

– Warsztaty przedsiębiorczości Design Thinking z Marią i Magdą / Design Thinking entrepreneurship workshops (uczestnicy z Łodzi i Kielc / participants from Łódź and Kielce)

– Doświadczenie z perspektywy ekipy filmowej / Experience from Film crew perspective  (uczestnicy z Warszawy / participants from Warsaw)

– Doświadczenie z perspektywy ekipy Green Art / Experience from Green Art crew perspective (uczestnicy z Kielc / participants from Kielce)

– Doświadczenie z perspektywy ekipy Social Media Promotion / Experience from Socal Media Promotion crew perspective (uczestnicy z Konina / participants from Konin)

2. Kompetencje młodzieży zdobyte w projekcie. Wyniki z ewaluacji/  What competences have the youth acquired in the project? Evaluation results(Monika Kochowicz, Newschool, Norwegia)

SESJA 3 / SESSION 3

 Wizja projektu / Project Vision:

NOWE MOŻLIWOŚCI UCZENIA SIĘ I NARZĘDZIA, KTÓRE POMAGAJĄ WSPIERAĆ ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ PRZYSZŁYCH POKOLEŃ

NEW LEARNING OPPORTUNITIES AND TOOLS THAT HELP SUPPORT  THE SUSTAINABILITY OF FUTURE GENERATIONS

1. Perspektywa partnerów – Model i zasoby edukacyjne (Dr hab. Katarzyna Dośpiał-Borysiak, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Uniwersytet Łódzki) / The partners’ perspective – Model and educational resources (Katarzyna Dośpiał-Borysiak, PhD, Associate Professor Faculty of International and Political Studies University of Łódź)

2. Nowoczesne projektowanie edukacji odpowiedzią na wyzwania Zielonej Europy – Norweskie i Islandzkie inspiracje / Modern design of education as a response to the challenges of Green Europe – Norwegian and Icelandic inspirations

– Polityka ekologiczna / Environmental Policy (Łódź)

– Ochrona krajobrazu / Landscape protection (Konin)

– Kompetencje społeczne / Social competence (Łódź)

– Komunikacja i autoprezentacja / Communication and self-presentation (Łódź)

– Integracja przedmiotowa / Subject integration (Kielce)

– Przedsiębiorstwa ekologiczne i społeczna odpowiedzialność biznesu / Ecological enterprises and corporate social responsibility (Konin)

– Przedsiębiorczość a zrównoważony rozwój / Entrepreneurship and sustainable development (Warszawa)

3. Filmy wyróżnione w konkursie filmowym.